Tee vaikutus - Metallin Vaikuttajien vaaliteemat 2012

2.1.2012

Metallin vaalit 2012 - Tee Vaikutus!
Metallin vaalit 2012 - Tee Vaikutus!
Lauri Kalanti 69
Nuorten ääni kuuluviin!
Lauri Kalanti 69 Nuorten ääni kuuluviin!
Kari Karjalainen 70
Järjetöntä herranpelkoa vastaan!
Kari Karjalainen 70 Järjetöntä herranpelkoa vastaan!
Jouni Linden 71
Metalliliitola pitää olla tavoitteita ja vaatimuksia!
Jouni Linden 71 Metalliliitola pitää olla tavoitteita ja vaatimuksia!
Heikki Lönnqvista 72
Lisää prosentteja, niin että tuntuu!
Heikki Lönnqvista 72 Lisää prosentteja, niin että tuntuu!
Juha Mikkonen 73
Pienten työpaikkojan asialla!
Juha Mikkonen 73 Pienten työpaikkojan asialla!

Metallin Vaikuttajien vaaliliiton ohjelma Metallin vaaleissa 2012 perustuu seitsemään teemaan. Vaalikampanjan tunnus on "Tee vaikutus". Alatunnuksena käytetään myös "Metallin Vaikuttajat - Jotta olisi vaihtoehtoja".

TEE VAIKUTUS

Metallin Vaikuttajien vaaliteemat 2012


Palkalla tultava toimeen

Metalliteollisuus on suomalaisen vientiteollisuuden kärki, ja sen pitää näkyä myös metallityöntekijöiden palkoissa. Palkkataso vaikuttaa suoraan metallityön arvostukseen ja koulutukseen hakeutumiseen. Vain tasokkailla työehtosopimuksilla varmistetaan työn arvostus ja tulevaisuus. Vaadimme työsuhteita ja palkkoja, joilla tulee toimeen.

Metallitöistä terveenä eläkkeelle

Hyvät työolosuhteet ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön parantavat oleellisesti työssä jaksamista. Turvallinen ja terveellinen työympäristö on myös tuottava. Työntekijän ikä ja työkyky on huomioitava esimerkiksi työjärjestelyillä ja erityisellä seniorivapaalla. Laadukas työterveydenhuolto on taattava jokaiselle työntekijälle. Oman ilmoituksen on riitettävä lyhyissä sairauspoissaoloissa.

Työn ja perhe-elämän sovittava yhteen

Metallialoilla on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Työaikojen on joustettava paremmin työntekijöiden elämäntilanteiden mukaan. Vuorotyön työaikamallien oikeudenmukaisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Sairaan lapsen hoidon ikärajaa on nostettava.

Koulutuksella turvataan tulevaisuus

Osaamisen kehittäminen on elinehto sille, että työt pysyvät Suomessa. On työnantajan velvollisuus järjestää kaikille työntekijöille täydennyskoulutusta. Koulutuksen on aina oltava houkuttelevampaa kuin työttömyyden. Metallialojen peruskoulutukseen on saatava vetovoimaa, ja myös naiset on saatava kiinnostumaan metalliteollisuudesta. Yritysten on tarjottava harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja alalle tuleville ja kannustettava työntekijöitä suorittamaan näyttötutkintoja.

Vuokratyölle selkeät pelisäännöt

Vuokratyötä tulee käyttää vain lyhyissä ruuhkahuipuissa. Työnantajan irtisanottujen työntekijöiden takaisinottovelvollisuutta ei saa kiertää vuokratyövoimalla. Tilaajayrityksen luottamusmiehen on voitava edustaa myös vuokratyöntekijöitä. Vuokratyöntekijöillä on oltava samat työehdot kuin tilaajayrityksen työntekijöillä.

Harmaa talous kitkettävä

Harmaa talous ja talousrikollisuus eivät saa ottaa jalansijaa metalliteollisuudessa. Valvontaa on lisättävä ja rangaistuksia on kovennettava. Aluehallintavirastojen toimintaedellytyksiä on parannettava ja ay-liikkeen on saatava kanneoikeus. Työpaikan luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun on saatava tiedot kaikista työpaikalla työskentelevistä työntekijöistä.

Metalliliitto on vaikuttaja

Vahva, tavoitteellinen ja itsenäinen Metalliliitto pystyy reagoimaan alan muutoksiin nopeasti. Liittojen välinen yhteistyö tukee jäsenten edunvalvontatyötä. Liiton vahva ammatti-identiteetti tukee myös järjestäytymistä. Metalliliiton toiminnan on perustuttava oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoisuuteen ja avoimuuteen.


METALLIN VAIKUTTAJAT
Jotta olisi vaihtoehtoja

Liitteet

  • MV_themes_English.pdf (285 kB)
    Election themes of Metallin Vaikuttajat candidates in 2012
  • MV_tema_Svenska.pdf (287 kB)
    METALLS PÅVERKARE För att ha alternative
  • MV_teemat_Russki.pdf (292 kB)
    ОКАЖИ ВЛИЯНИЕ Предвыборные темы Влиятелей Металла (Metallin Vaikuttajat)